Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky stanovujú obchodné vzťahy a upravujú podmienky využívania webovej stránky www.sunflowerstudio.sk, ktorá ponúka svojim návštevníkom (Kupujúcim, Účastníkom) zakúpiť si a sledovať profesionálne tréningové videá určené na tréning doma, online workshopy, individuálne či skupinové tréningy a kurzy, tanečné kurzy, masáže, eventy, produkty v e-shope, a zároveň vymedzujú podmienky medzi Prevádzkovateľom/ predávajúcim a Objednávateľom/Kupujúcim  (ďalej len „VOP“).

Článok 1

Všeobecné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim/poskytovateľom služby) na webovej stránke sunflowertsudio.sk a v internetovom obchode je:
  • Obchodné meno: BABONY TRE s.r.o.
  • Sídlo: Sedmokrásková 8, 84101 Bratislava
  • IČO: 51423910
  • DIČ: 2120712242

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126320/B Kontaktné údaje: Dean Babony email: office@babonytre.sk , sunflowerstudio@sunflowerstudio.sk telefón: 0911 542 277 (ďalej len „predávajúci“)

2. Objednávateľom (Kupujúcim) na www.sunflowerstudio.sk a v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru/ov alebo služby/žieb).

3. Zmluva medzi prevádzkovateľom a objednávateľom vzniká okamihom, kedy sa Kupujúci spôsobom podľa časti 2 týchto VOP záväzne prihlási k využitiu služby: tréning, kurz, workshop, masáž, event. Pri objednaní tovaru cez e-shop ako fyzická osoba – nepodnikateľ uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov (č. 102/2014 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetky v znení neskorších noviel.

Článok 2

2.1. Prihlasovanie na individuálny tréning, skupinový tréning, kurz, workshop, masáž, event, ich úhrada a platnosť

2.1.1. Na webovej stránke sunflowerstudio.sk je možné prihlásiť sa predovšetkým vyplnením prihlášky cez online rezervačný systém Sportimea. Pred odoslaním prihlášky sa oboznámte s týmito VOP a na znak Vášho súhlasu s nimi zaškrtnite príslušné políčko na to určené. Odoslaním sa Vaša prihláška stáva záväznou.

2.1.2. Po úspešnom prihlásení obdržíte e-mailovú správu s potvrdením o vytvorení účtu. Registráciou vzniká užívateľské konto, prostredníctvom ktorého má Kupujúci prístup k tovarom, službám a môže spravovať svoje rezervácie.

2.1.3. Kupujúcemu sú sprístupnené tie služby, za ktoré riadne uhradil poplatok. Možnosť platby kreditovým systémom a jeho platnosť je vyšpecifikovaný na sunflowerstudio.sk – manuál k cvičeniam/manuál k masážam.

2.1.4. Prosím, berte na vedomie, že rezervácia na tréning, kurz, workshop, masáž, event je možná výlučne prostredníctvom na to určeného rezervačného systému podľa bodu 2.1.1. týchto VOP. Iný spôsob rezervácie nie je záväzný a nebude vybavovaný.

2.2. Objednávanie služby (profesionálne tréningové videá na doma)  

2.2.1. Na webovej stránke sunflowerstudio.sk je možné prihlásiť sa predovšetkým vyplnením prihlášky cez online rezervačný systém Sportimea. Pred odoslaním prihlášky sa oboznámte s týmito VOP a na znak Vášho súhlasu s nimi zaškrtnite príslušné políčko. Následným odoslaním registračného formulára sa uzatvára zmluva a to na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad vypovedaním jednej alebo druhej zmluvnej strany.                  

2.2.2. Po úspešnom prihlásení obdržíte e-mailovú správu s potvrdením o vytvorení účtu. Registráciou vzniká užívateľské konto, prostredníctvom ktorého má Kupujúci prístup k databáze videí.

2.2.3. Kupujúcemu sú sprístupnené tie služby, za ktoré uhradil poplatok. Možnosť platby kreditovým systémom je vyšpecifikovaný na sunflowerstudio.sk – manuál k cvičeniam/manuál k masážam.

Objednávkou tejto služby potvrdzujete, že ste si vedomí vášho zdravotného stavu, prípadne ste si splnili svoju povinnosť prekonzultovať obsah a náplň propozície – obsah Služby so svojím praktickým lekárom.

2.3 Objednávanie tovaru

2.3.1. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu  prostredníctvom nákupného košíka. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.

2.3.2.  Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.

2.3.3. Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu Kupujúci prejavuje súhlas s VOP.

2.3.4. Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú pochybnosti, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu odošle oznámenie o prijatí objednávky. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva.

2.3.5. V prípade, ak Kupujúcemu nebude doručené oznámenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka pravdepodobne vyplnená nesprávne a nie je predávajúcim akceptovaná. V tomto prípade je potrebné čo najskôr kontaktovať predávajúceho.

Článok 3

3.1. Poplatok za služby. Storno podmienky – služby

3.1.1. Aktuálny cenník jednotlivých služieb je dostupný na www.sunflowerstudio.sk; cenu jednotlivých služieb zistíte tiež prostredníctvom vyššie uvedeného rezervačného systému.

3.1.2. Okamihom odoslania záväznej prihlášky sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť cenu ním zvolenej služby. Ak sa prihlasuje prostredníctvom rezervačného systému podľa bodu 2.1.1. týchto VOP, bude automaticky presmerovaný na platobnú bránu GoPay, prostredníctvom ktorej môže uhradiť poplatok za službu. Možnosť platby kreditovým systémom je vyšpecifikovaný na stránkach manuál k cvičeniam / manuál k masážam.

3.1.3. Až okamihom úhrady poplatku má Kupujúci právo na prihlásenie sa na tréning, kurz, workshop, masáž, event.. Babony TRE – sunflowerstudio.sk má právo neumožniť účasť na kurze, workshope, masáži, evente, ktorý nebol riadne uhradený pred jeho začatím. Po úhrade poplatku za Vami vybranú službu obdržíte e-mailovú správu s potvrdením o úspešnom vykonaní úhrady.

3.1.4. Okrem zákonom stanovených podmienok môže Kupujúci  odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa týchto VOP, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na službe, pričom je povinný sa preukázať zdravotnou nespôsobilosťou. V takom prípade je účastník povinný písomne ( postačuje aj e-mailom: sunflowerstudio@sunflowerstudio.sk) oznámiť Babony TRE – Sunflowerstudio neúčasť na službe.

3.1.5. Kupujúci má nárok na vrátenie poplatku za službu, ak ju nemohol absolvovať z dôvodov, ktoré preukázateľne zavinilo sunflowerstudio.sk. Kupujúci berie na vedomie, že sa môže stať, že služba môže byť zrušená alebo presunutá na iný termín z technických, zdravotných či iných  príčin. V takýchto prípadoch účastníkovi nevzniká nárok na celkovú kompenzáciu, ak to bude možné, sunflowerstudio.sk vyvinie úsilie, aby bolo možné takto zrušenú službu nahradiť.

3.1.6. S výnimkou uvedenou v nasledujúcom bode, ak Kupujúci nemôže  využiť službu z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane (t.j. z dôvodov iných ako podľa bodu 3.1.5. týchto VOP, Kupujúci nemá nárok na čerpanie  náhrady a sunflowerstudio.sk  nie je povinné kupujúcemu umožniť čerpanie náhradnej služby. Babony TRE – Sunflowerstudio umožní náhradu jedného (1) tréningu, a to výlučne za predpokladu, že Kupujúci sa prostreníctvom svojho účtu v rezervačnom systéme odhlási z tréningu, ktorého sa nemôže zúčastniť najneskôr 9 hodín pred začatím tréningu.

3.2. Poplatok za tovar. Storno podmienky – tovar

3.2.1.  Aktuálny cenník jednotlivých tovarov je dostupný na e-shope na sunflowerstudio.sk, ceny sú uvedené v EUR s DPH a bez nákladov na prepravu/dodanie. Prepravné náklady sú uvedené v Dodacích podmienkach nižšie.

3.2.2.  Príslušný daňový doklad (faktúra) je súčasťou dodávky tovaru.

3.2.3.  Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí Kupujúci, a to v sume uvedenej v dodacích podmienkach, pričom predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom služby Zásielkovňa alebo mu poskytne možnosť osobného odberu na pobočke Sunflowerstudio- Dúbravka.

3.2.4. Obchodné podmienky a náklady na prepravu/dodanie tovaru do členských štátov EÚ zašle predávajúci Kupujúcemu na základe jeho žiadosti prostredníctvom e-mailu.

3.2.5. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom v nasledovných prípadoch:

  • do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo ak doposiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho,
  • v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku/služby alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

3.2.6. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

3.2.7. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v určenej lehote, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak Kupujúci neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

Článok 4

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa – www.sunflowerstudio.sk a Kupujúceho – účastníka

4.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie služieb prostredníctvom inštruktorov. Počas využívania služieb môže kupujícim-účastníkom zapožičať pomôcky potrebné alebo vhodné pre danú službu. Účastník zodpovedá za poškodenie alebo zničenie zapožičaných pomôcok, ak sa s majiteľom alebo konkrétnym inštruktorom nedohodne inak.

4.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnoletých účastníkov kurzu a ani za priestory prevádzok, v ktorých sa služby uskutočňujú, Vo vzťahu k neplnoletým účastníkom služieb Prevádzkovateľ resp. ním poverený inštruktor, preberá zodpovednosť za účastníka služby počas trvania služby, najviac však od okamihu prevzatia účastníka v mieste prevádzky služby na to určenom prevádzkovateľom (vstupná recepcia, hala a pod.) a do okamihu odovzdania účastníka služby na to isté miesto. Ak neplnoletý účastník využíva službu v sprievode plnoletej osoby nevzniká Prevádzkovateľovi resp. ním poverenému inštruktorovi zodpovednosť za účastníka služby.

4.3.  Kupujúci- účastníci sú povinní:

4.3.1. počas využívania služieb sa riadiť pokynmi a odporúčaniami inštruktora;

4.3.2. pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebiehajú služby, rešpektovať a postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa;

4.3.3. informovať Prevádzkovateľa  alebo inštruktora kurzu, ak niektorí z účastníkov vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pomoc. 

4.3.4. rešpektovať vedenie služby inštruktorom a nezasahovať do vedenia alebo priebehu vykonávaných služieb.

4.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na službách účastníkovi bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu, ak (i) stav účastníka podľa názoru inštruktora nie je vhodný pre účasť na službe (zdravotný stav, dôvodné podozrenie z toho, že účastník je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo návykových látok a pod.), (ii) účastník počas vykonávaných služieb alebo pred ňou svojím správaním ruší ostatných účastníkov alebo nerešpektuje pokyny a odporúčania inštruktora alebo (iii) z iných vážnych dôvodov.

4.5. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník:

4.5.1.  čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila účasti na službe alebo ohrozovala jeho zdravotný stav;

4.5.2. potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VOP hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na vybraný kurz;

4.5.3. berie na vedomie, že v prípade nedodržania VOP môže byť z kurzu alebo z vyučovacej hodiny vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu;

4.5.4. súhlasí, že Prevádzkovateľ môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy počas služieb pre vyučovacie účely, a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka, a

4.5.5. vyslovuje súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok 5

5.1. Dodacie podmienky služby 

5.1.1. Robíme maximum pre vašu spokojnosť so službami, resp. tovarom, ktoré si od nás zakúpite a to v maximálnej možnej kvalite.

5.1.2. V prípade nedostupnosti služby je Kupujúci povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za problémy spôsobené rýchlosťou a kvalitou internetového pripojenia Kupujúceho.

5.1.3. O problémoch s poskytovaním služby môže Kupujúci informovať Poskytovateľa písomne zaslaním e-mailu na sunflowerstudio@sunflowerstudio.sk. V e-maile je potrebné podrobne popísať problém a ako dlho pretrváva, prípadne môže Kupujúci priložiť screenshoty dokazujúce problém. Na e-mail Kupujúceho odpovedá Poskytovateľ v čo najkratšom možnom čase, v závislosti od zložitosti problému, ale tak, aby mohol Kupujúci čo najrýchlejšie službu plnohodnotne využívať.

5.2. Dodacie podmienky tovaru 

5.2.1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva.

5.2.2. Predávajúci odošle tovar Kupujúcemu v čo najkratšom možnom čase od prijatia platby za tovar na jeho účet. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom Kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky. Lehotou uvedenou v oznámení o prijatí objednávky je predávajúci viazaný.

5.2.3. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar Kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom služby Zásielkovňa. Pokiaľ nebol dohodnutý osobný odber v Sunflowerstudio – Dúbravka.

5.2.4. Pri doručení zásielky prostredníctvom služby Zásielkovňa je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie a úplnosť. V prípade jej poškodenia musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je Kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti zástupcu výdajného miesta služby Zásielkovňa do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

5.2.5. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje ods. 4), je Kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

5.2.6. Kupujúci je prostredníctvom služby Zásielkovňa informovaný o odoslaní tovaru, rovnako ako o jeho prijatí na výdajné miesto, ktoré si Kupujúci vybral pri objednávaní tovaru. Kupujúci má na prevzatie 7 dní. Túto lehotu je možné predĺžiť zaslaním spätnej SMS až na 21 dní.

5.2.7. Kupujúci je povinný zaplatiť v rámci sumy objednaného tovaru aj náklady na prepravu prostredníctvom služby Zásielkovňa. Prípadne má možnosť osobného odberu na prevádzke Sunflowerstudio – Dúbravka.

Článok 6

Osobitné ustanovenia

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

a) písomnou formou adresovanou na sídlo spoločnosti (Babony TRE s.r.o., Sedmokrásková 8, 82101 Bratislava)
b) e-mailom sunflowerstudio@sunflowerstudio.sk

6.2. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

6.3. Kupujúci je povinný v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

6.4. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou. Vyplnením priloženého formulára, ktorý stiahnete na tomto odkaze.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vrátený tovar – číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane celej dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

6.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

6.6. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške zapožičaného podľa platného cenníka služieb predávajúceho za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

6.7. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša Kupujúci.

Článok 7

Reklamačné podmienky

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

7.2. Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť poštou zaslaním na adresu Predávajúceho Babony TRE s.r.o., Kozia 7, 81103 Bratislava chybného tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s opisom vady, vyplneným reklamačným formulárom (nájdete na tomto odkaze) a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu Predávajúceho. Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením, praním a používaním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku.

7.3. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.4. Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany Kupujúceho:

 • je predložený originálny záručný list,
 • je predložený doklad o zaplatení,
 • tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste.

7.5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

7.6. Detailné reklamačné podmienky sú upravené aj samostatne na tejto stránke.

Článok 8

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

8.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru.

Článok 9

Zrušenie užívateľského konta na www.sunflowerstudio.sk

9.1. Užívateľské konto môže Kupujúci kedykoľvek zrušiť – svoju požiadavku pošle e-mailom na sunflowerstudio@sunflowerstudio.sk a do 7 pracovných dní bude konto vymazané.

9.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského konta a to najmä v prípade porušenia pravidiel, autorských práv, či etického správania sa.

9.3.  Zrušením užívateľského konta zaniká zmluva, pričom Kupujúci nemá nárok na vrátenie už zaplatených poplatkov.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1. Kupujúci berie na vedomie, že v súvislosti so svojou činnosťou Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje Kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete na tejto stránke.

10.2. Predávajúci ani Kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

10.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.4. VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.

Tieto VOP sú platné od 1.1.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.