Ak chceme pochopiť, čo je joga a čo by malo byť pre nás pri jej poznávaní dôležité, musíme poznať jej vlastnú podstatu i dôvod jej existencie.

Pojem „joga“ pochádza zo sanskritu (jazyk starovekej Indie, kde joga vznikla) a znamená zjednotenie tela, mysle a ducha s Najvyšším princípom (pod týmto slovom sa môže ukrývať mnoho vysvetlení v závisloti od toho, s čím sa vieme vnútorne stotožniť – od Najvyššieho vedomia cez našu vnútornú podstatu, univerzum až po Boha). Okrem toho sa jogou označuje aj jeden zo šiestich ortodoxných filozofických systémov v Indii.

Dnes sa pod slovom joga rozumie najmä súbor fyzických, mentálnych i spirituálnych disciplín. Ich spojnicou a zároveň esenciou jogy je vedomý pohyb zladený s dychom. A dych znamená život.

 

Jóga sa cvičí rôznymi spôsobmi, v závislosti od typu školy a pripravenosti žiakov. Cvičenia jogy v zásade majú celostný prístup, ktorý má dostať telo, ducha a dušu súčasne do súladu. Na typickej vyučovacej hodine sa na tento účel používajú krije (rad cvičení) so statickými i dynamickými ásanami, spojené s fázami hlbokého uvoľnenia.

Účinok jogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník jogy v dennom živote; tým získavame schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.

 

Účinky jogy:

  • Joga dáva zdravie: Prostredníctvom jogy možno získať alebo udržať si dobré zdravie.
  • Joga rozvíja koncentráciu.
  • Joga pomáha získať sebadôveru.
  • Joga pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu.
  • Joga zosúlaďuje vnútorné a vonkajšie aktivity v dennom živote.
  • Joga dáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosti, závislosti.

Joga umožňuje sebarealizáciu.

 

Aj keď joga nezmení život a ľudí okolo vás, ani nepremení vášho šéfa v krotkého baránka J , pomôže vám lepšie sa vyrovnať so životom tak, ako ho máte utvorený. Joga, jej tisícky rokov prepracovaný systém cvičení a jej prínosy pre moderného človeka sú rozsiahle. Zlepšenie celkovej výdrže a schopnosti prekonávať prekážky sú len kvapkou v mori medzi množstvom ďalších.

Život v zmysle jogy vám umožní vytvoriť si učitý stabilný hodnotový systém, ktorý bude alfou i omegou vášho fyzického, mentálneho i emočného zdravia.